Encouragement Award


Faculty of Fine Arts


Chiharu YAMAMOTO


Kokoro NAOHARA


Asuka TAKEDA


ED 3rd


Megumi FUKUMOTO

Graduate School of Art


Tokuro KOJIMA


Miho HON-IDEN


Saori MIYAKE


Hidetoshi ITOH


Ryoko AOKI


ZHOU SangHun


SOHN OoChul


Yukiko UMEZAKI