Alumni Association's Award

Chisako MIKAMI


Tomoko KASAI


Masahiro SHONO


Kohei NAWA


Satoru KIMURA


Hideki SEO


Hiroko KOROSUE


Sosuke NAKABO


Yuki MORIYA


Kan KATAYAMA


Rie YAMAMOTO


Kuniko OHTA