Kayou Award
Graduate School of Art


Chihiro NASU


Midori TERASHIMA


Ken TANIMOTO


Nobuaki OHNISHI


Yoshimitsu ISHIHARA


Makoto KANAI


Tamaki ITOH


Sanae TOROSU


Takako HINO