Ogou Award
Dyeing and Weaving Course, Faculty of Fine Arts


Yukiko UMEZAKI