Alumni Association's Award

Yasuhisa NOMURA


Shinpei KAWAI


Tunehisa ISHIMARU


Masaaki OHO


Yasuko WADA


Kazuyoshi MIYATANI


Ryo KUROYANAGI


Hiroaki MORI


Nami KAWAI


Noriko NEGORO


Ryoko SONE