Mayor's Award
Faculty of Fine Arts


Yoko NOMURA


Masayoshi MIYAKE


Ako MIKI


Emiko HORIBE


Makito SHINDO


Akira MANDAI


Aika URATA


Ryusuke KURIMOTO


Naoko NODA


Sanae TOROSU


Mami HASEGAWA

Graduate School of Art


Kanako HIGASHIBATA


Shinobu SAKAGAMI


Toshinao YOSHIOKA


Takashi NAKAHARA


Akiko HAMADA


Yo SHIMADA


Eriko INAZAKI


Kazuhiko AMENOMORI


Mami WAKESHIMA